วิถึฅน วิถีคลอง ท้องทุ่งบางเสาธง

ตามรอยนิราศเมืองแกลง ณ ทุ่งบางเสาธง

คลองสำโรงและชุมชนเกษตรกรรมในบางเสาธงบางเสาธง
วิถีชาวนาบางเสาธง พ.ศ.๒๔๓๐ จนเข้าสู่ยุคโรงงานอุตสาหกรรม

ประเพณีแข่งเรือวัดมงคลนิมิตร