บทความ

วุฒิพงษ์ ทองก้อน, รัตนา ทิมเมือง, ปทุมมา บำเพ็ญทาน, กชพร ขวัญทอง

การจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

บทความ

วุฒิพงษ์ ทองก้อน

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “รัก(ษ์)บางเสาธง” เพื่อเสริมสร้างความรู้และเจตคติรักท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

บทความ

พันธุ์รวี ณ ลำพูน , วริยา ภัทรภิญโญพงศ์, อัญชลี สมใจ, สริตา ศรีสุวรรณ, บงกช เดชมิตร
การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดบัวโรย อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

บทความ

พรรณศิริ แจ่มอรุณ* วุฒิพงษ์ ทองก้อน** กชพร ขวัญทอง
การศึกษาเชิงคติชนวิทยา: การตั้งชื่อคลองและชื่อบ้าน ในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

รวินท์นิภา จุลกิตติพันธ์
: ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน

ในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

สุรศักดิ์ โตประสี และ จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
: ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของเทศบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

ศรัณย์ ฐิตารีย์* สุรศักดิ์ โตประสี** ทัชชญา วรรณบวรเดช*** วรินรำไพ สารกูล**** นรวัฒน์ ศรีเทพ*****

: การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

จิตติณชุลี บุญช่วย และ สิชล กุลอำภา

: การจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อยอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

วุฒิพงษ์ ทองก้อน พรรณศิริ แจ่มอรุณ กชพร ขวัญทอง

: ความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีส่งเรือ: กรณีศึกษาบ้านคลองหนองงูเห่าอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

จิรชัย หมื่นฤทธิ์, รวินท์นิภา จุลกิตติพนธ์,จิตติณชุลี บุญช่วย, ศาริณี ตั้งอุทัยสุข, อุจฉริต์ อาจาระศิริกุล

: การบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อยอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

ภิษฐ์จีรัชญ์ พัชรกุลธนา* กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม** วนิดา คุรงค์ฤทธิชัย***

: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

อภิพล ทองคำ, พิชัย ทองดีเลิศ และ สาวิตรี รังสิภัทร์

: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการเป็น Smart Farmer ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

ตวงพร กตัญญุตานนท์ , พรรณอร ทิมทอง, วริยา สุขยานุติษฐ, ศิรินภา คำมี, เนตรนภา ลำลอง, นูรฮาฟิซา วาแม, ปรีดาภรณ์ สุขสาขา

: ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจเพื่อการป้องกันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

วุฒิพงษ์ ทองก้อน, กชพร ขวัญทอง

: การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมในอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์เอกสารประกอบ