กีฬาการละเล่นศิลปะการป้องกันตัว
การละเล่นว่าวจุฬาว่าวปักเป้า
ประเพณีแข่งเรือวัดจรเข้ใหญ่