การจัดทำเว็บไซต์ www.happinessbangsaotong.com นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “วิจัยและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลอง พื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

โครงการวิจัยดังกล่าวมีอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อสร้างแผนที่ทางวัฒนธรรมของพื้นที่เป้าหมาย ผ่านความร่วมมือของ 5 ภาคีหลัก ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษา ภาคประชาสังคม/ชุมชน ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย ศิลปิน และภาคธุรกิจ/เอกชน โดยจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพร่สาธารณะได้ในรูปแบบ สิ่งพิมพ์ Website และ Application (2) เพื่อทำให้เกิดพื้นที่และ/หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มาจากการสร้างสรรค์หรือพัฒนาร่วมกับภาคีหลัก (3) เพื่อสร้างกลไกการทำงาน แผนความร่วมมือ และการส่งเสริมผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมร่วมกับภาคีหลัก และ (4) เพื่อทำให้เกิดผลของการพัฒนาเชิงพื้นที่จากทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและมีการประเมินด้วยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคมที่วัดได้ที่สะท้อนความสำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

การจัดทำเว็บไซต์นี้ เป็นการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ประการแรกของการศึกษาวิจัย เพื่อให้มีแหล่งเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ทางวัฒนธรรมของอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อันนำไปสู่การฟื้นฟู สืบสาน และสร้างนวัตกรรมให้แก่วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกระบวนการสร้างแผนที่วัฒนธรรมนั้น ใช้การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมอำเภอบางเสาธง และมีระบบการจัดการฐานองค์ความรู้จากการผสมผสานข้อมูลเชิงวัฒนธรรม

มีการนำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของวัฒนธรรมนั้นสร้างเป็นแผนที่วัฒนธรรมในรูปแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และสามารถเข้าถึงได้บนระบบออนไลน์ ซึ่งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป