วรรณกรรมพื้นบ้าน
สมุดไทยเรื่องพระมาลัย (คัมภีร์ใบลาน) วัดบัวโรย