ศิลปการแสดง/การละเล่น
การแสดงโขนสด ครูวิก ฉิมพลี
ดนตรีไทยบ้านศรีเกตุ
กลองยาวบางเสาธง