คลองชวดบัว
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีเป็นวัดสำคัญอีกแห่งใน ต.ศีรษะจรเข้น้อย สิ่งสำคัญภายในวัด เช่น เจดีย์พุทธคยา พระพุทธเมตตา พระบรมสารีริกธาตุ ในอนาคตจะมีการสร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และอื่น ๆ ข้อมูลจากเว็บไซต์ของวัดระบุว่า การสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นหน้าที่โดยตรงของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย -เนปาล แผ่นดินถิ่นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนา มีเจตนาแน่วแน่หนึ่งเดียวคือการนำสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากพุทธภูมิ ให้ปรากฏยามแรกเห็นเมื่อเข้ามาสู่ประตูแห่งสุวรรณภูมิ ต่อยอดแห่งศรัทธาของพระเจ้าอโศกมหาราช ถึงยอดแห่งศรัทธาของบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าและบรรพบุรุษของชาวไทยที่ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ไม่พียงแต่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นเพียงสมบัติของชาวไทยเท่านั้น แต่ยังรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นสมบัติของชาวโลก เจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีเป็นเจดีย์พุทธคยาจำลองเท่าขนาดจริง สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาจากแดนพุทธภูมิสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ สื่อสารความศรัทธาต่อเนื่องมาจากสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งแต่สมัยหลังพุทธปรินิพพาน 200 กว่าปี เจดีย์พุทธคยาเป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียที่ยังคงหลงเหลือและมีความสมบูรณ์ นอกนั้นถูกทำลาย ผุพังไปตามกาลเวลาหรือไม่ได้รับบูรณะปฏิสังขรณ์ ในเจดีย์พุทธคยาจะประดิษฐานพระพุทธเมตตา (จำลอง) ขนาดเท่า องค์จริงที่ประดิษฐานอยู่ในพระมหาเจดีย์พุทธยา ตำบลพุทธคยา อำเภอ คยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี สมุทรปราการ ได้สร้างพระพุทธเมตตา (จำลอง) เมื่อปี 2559 และอัญเชิญ มาประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ พิธีอัญเชิญพระพุทธเมตตา (จำลอง) ประดิษฐานบนมหาเจดีย์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จัดงาน 2 วัน เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 มีประชาชนและพระสงฆ์เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล และพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล อีกหลายรูปเดินทาง มาร่วมงานด้วย พระครูปริยัติโพธิวิเทศ กล่าวว่า พระพุทธเมตตา (จำลอง) ขนาดเท่า องค์จริง สร้างขึ้นเมื่อปี 2559 โดยช่างอินเดียตระกูลฐากูร เจ้าของร้านสกัดหินและแกะสลักพระพุทธรูป เทวรูปและบุคคลต่างๆ ในเมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ (ที่มา : https://www.posttoday.com/dhamma/562070) คนไทยและชาวพุทธโดยเฉพาะผู้ที่เคยเดินทางไปแสวงบุญประเทศอินเดีย และผู้ที่ไปบวชภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ย่อมรู้จัก พุทธคยาเป็นอย่างดี เพราะพุทธคยา คือ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีพระมหาเจดีย์สูงอยู่ทางตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์ และตรงกลางระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับพระมหาเจดีย์เป็นที่ตั้งของวัชรอาสน์ (บัลลังก์เพชร) ที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างขึ้น ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระหัตถ์ขวา วัดจากพระเพลาซ้ายถึงขวากว้าง 155 ซม. สูงจากพระเพลา ถึงพระเกตุ ประมาณ 160 ซม. พระพุทธเมตตาองค์จริงแกะสลักจากหินสีดำเนื้อละเอียด ศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละ มีความงดงามยิ่ง ประดิษฐาน ณ ห้องบูชาชั้นล่างสุดของ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ทางประตูด้านทิศตะวันออก มีอายุกว่า 1,500 กว่าปี ใกล้เคียงกับกับยุคสมัยหลวงพ่อองค์ดำ เมืองนาลันทา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธเคารพบูชาอย่างมาก ————— ที่มาของข้อมูล เว็บไซต์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี https://www.watsuvarnabhumi.net/