ตำหนักเสด็จพ่อเขาสามร้อยยอด/ตำหนักเสด็จพ่อพลายชุมพล/ศาลเจ้าพ่อทุ่ง