มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้(ตำบลศีรษะจรเข้น้อย)

วัดหัวคู้
วัดปากคลองมอญ
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี