การเลี้ยงปลาเบญพรรณ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

ประเภทวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ : ความรู้แนวปฏิบัติธรรมชาติและจักรวาล

                 เกษตรกรหมู่ที่ 8 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ โดยภูมิปัญญาการเลี้ยงปลาที่รวบรวมได้คือ การให้ความใส่ใจสภาพของน้ำ ต้องหมั่นคอยตรวจระวังสภาพของน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี โดย  การสังเกตจากสีของน้ำ ตรวจวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมกับสภาพของปลาแต่ละชนิด  หมั่นสังเกตการเจริญเติบโตของปลาโดยการสุ่มตัวอย่างอยู่เสมอๆ  สังเกตการกินอาหารของปลา ดูแลกำจัดศัตรูของปลาทุกชนิดมิให้มารบกวนปลา ศึกษาและค้นคว้าในเรื่องการเลี้ยงปลาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้านการให้อาหาร ต้องให้ตรงเวลาทุกวัน ให้อาหารปลาอย่างสมบูรณ์แต่ไม่มากจนเกินไป เพราะอาหารจะเหลือก้นบ่อ ทำให้น้ำเสียได้  ต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตเร็วโดยดูจากอัตราการแลกน้ำหนักอาหารที่ให้ปลากินกับน้ำหนักปลาเจริญเติบโต